เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ประจำปี พ.ศ. 2565
อำเภอขุนหาญเนื่องจากมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีความหลากหลายของผลผลิตได้แก่ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด เงาะมังคุด สะตอ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุเรียนดินภูเขาไฟ (ทุเรียนภูเขาไฟ) ซึ่งสามารถสร้างมูลค่ารวมของผลผลิตทางการเกษตร สูงถึงปีละมากกว่า 100 ล้านบาท
อำเภอขุนหาญจึงได้จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP ของอำเภอขุนหาญให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรและเป็นการสนุนสนับให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟให้มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
  3.เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดเพิ่มช่องทางการตลาดเปิดโอกาสการพบกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนผลไม้กับผู้บริโภคโดยตรง
  4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอขุนหาญตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์
 3. เพื่อสนับสนุนผลผลิตของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
  ในการนี้ ประธานได้มอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดผลไม้ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีจำนวน 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท
  จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธภายในงาน พร้อมกับเยี่ยมชมเวทีรำวงพื้นบ้านขุนหาญคาลิปโซ่และเปิดเวทีรำวงพื้นบ้านขุนหาญคาลิปโซ่
  โดยมีนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ นายธีระ ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 5 นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ พัฒนาการจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ ประธานวัฒนธรรมอำเภอขุนหาญ กิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานดังกล่าว ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2