เป็นประธานคณะลงพื้นที่ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะลงพื้นที่ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลสำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” นั้น เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ และในปีงบประมาณ 2565 ได้น้อมนำและดำเนินการ สืบสาน รักษา ต่อยอด มาขับเคลื่อนวาระฯ ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากคนเมืองศรีภายใต้วาระการพัฒนาจังหวัด 1+10 โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน “ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” พัฒนาผ้าทอเบญจศรีสู่สากล
สำหรับวันนี้คณะประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด รองผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประธานสาขาวิชาการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายอำเภอปรางค์กู่ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ โดยมีนางสุขุมา จำปาพันธ์ ประธานกลุ่มฯ และสมาชิก ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ และสนับสนุนข้อมูลรับการติดตามงานครั้งนี้
จุดเด่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ คือ การย้อมผ้าสีธรรมชาติที่คงทน สีไม่ตก โดยให้ความสำคัญต่อกระบวนการย้อมสี และการทอผ้าแบบมัดหมี่ยกดอกที่มีความละเอียด สวยงาม ทำให้ผ้าทอมีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานต่าง ๆ อีกทั้งการดำเนินงานของกลุ่มฯ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมรวมกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และชุมชน รวมถึงขยายผลสร้างเครือข่ายสู่เยาวชนเกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
นอกจากนี้การลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานวาระผ้าทอมือ ยังถือเป็นการร่วมมือกันในการหาช่องทางสนับสนุนผ้าทอมือ เพื่อตัดชุดเครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับเด็กยากจนที่ผู้ปกครองมีปัญหาเรื่องจัดหาเครื่องแบบฯ ซึ่งทางกลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ และเครือข่าย OTOP จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมตกลงหารือในการร่วมสมทบผ้าทอในการตัดชุดเครื่องแบบดังกล่าวตามนโยบายของ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2