เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1
ที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมชี้แจงแนวทางการพิจารณาให้การสงเคราะห์เด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กและแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และแนวทางการพิจารณาสนับสนุนรายบุคคลและสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 รวมถึงผลการการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกองทุนคุ้มครองเด็ก กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์รายบุคคล ประจำปี 2564
และคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณา ดังนี้

  • โครงการที่ขอเงินสนับสนุน จำนวน 1 โครงการ เสนอโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ “โครงการ การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สำหรับเด็ก 2-12 ปี ในสถานศึกษาเขตพื้นที่อำเภอราษีไศลและอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ” : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบโดยหลักการ โดยให้ปรับและเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษาได้มาซึ่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการทักษะทางสมองในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดของเด็ก
  • พิจารณาคุณสมบัติผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีขอรับการสนับสนุนสงเคราะห์ รายบุคคล จำนวน 23 ครอบครัว เด็ก 63 ราย เป็นเงิน 309,500 บาท : ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้การสนับสนุนสงเคราะห์แต่ละรายตามคุณสมบัติผู้ประสบปัญหาทางสังคม และสภาพปัญหา เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาได้เหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงการส่งเสริมอบรมทักษะอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัว/ผู้อุปการะดูแล โดยอนุมัติปรับยอด คงเหลือ 303,500 บาท
    โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัด นางวชิรการญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัด นางสาวเกษสิรินทร์ บุญเชิญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ดร.เมธี วิสาพรหม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่รับผิดชอบงาน
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2