เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี….แส่ว” ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี….แส่ว” ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้รายงานได้รายงานผลการขับเคลื่อนฯ ที่ผ่านมา อาทิ
– การจัดมหกรรมเดือนแห่งการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2565 ณ
– สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– การมอบลายผ้าพระราชทานแก่ผู้แทนกลุ่มทอผ้า
– ผลประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับประเทศ และ การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดนารีรัตนราชกัญญา”
– การทดสอบประสิทธิภาพผ้าทอมือ จังหวัดศรีสะเกษ “กลิ่นดอกลำดวน”
– กิจกรรมร้อยรักร้อยดวงใจประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
– โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
– โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัดศรีสะเกษ
– การลงพื้นที่และติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรี…แส่ว” ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ หมู่ที่ 14  ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ จุดเด่น คือ เทคนิคการย้อมผ้าสีธรรมชาติ และการทอผ้าแบบมัดหมี่ยกดอกที่มีความละเอียด สวยงาม มีนางสุขุมา จำปาพันธ์ เป็นประธานกลุ่มฯ
สุดท้ายที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณารับการตรวจ (Site Visit) ของ ก.พ.ร. เพื่อประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รายหมวด หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานและผลงานการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ BCG ด้วยอัตลักษณ์พื้นถิ่นผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ ผ้าทอเบญจศรีกลิ่นดอกลำดวน ผงย้อมผ้าเบญจศรี ผ้าเหยียบลายลูกแก้วศรีสะเกษ ป้องกัน UVA UVB 100% ป้องกันรังสี “อัลตราไวโอเลต” UPF 50+  ป้องกันมะเร็งผิวหนัง เส้นใยผ้าจากเปลือกทุเรียน เปลือกลำดวน ต้นหม่อน และผ้า ECO PRINT SISAKET การย้อมผ้าจากใบไม้ เป็นต้น
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ อาทิ พัฒนาการจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด รองประธานหอการค้าจังหวัด ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัด ประธานเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Intrepreneunr Chamber Of Commerce : YEC) ศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานทุกคน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2