เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดศรีสะเกษ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้แก่หน่วยงานและ อปท. ที่ได้รับงบประมาณ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด คลังจังหวัดรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2