เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (มิติการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (มิติการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ)
ที่ประชุมเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ และพิจารณาเมนูให้ความช่วยเหลือมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ
โดยมีท้องถิ่นจังหวัด คลังจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พลังงานจังหวัด ผู้แทนจ่าจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนประกันสังคมจังหวัด ผู้แทนผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ผู้แทนผู้จัดการสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด โทรศัพท์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2