เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 3

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการตรวจประเมินรางวัลขั้นที่ 3 (การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ของจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ดังนี้
1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด สถิติจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2