ร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษา จรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานดังกล่าว ณ ห้องประชุมปฏิบัติราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2