เป็นประธานร่วมกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ PRIDE MONTH จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565 (SISAKET PRIDE 2022)

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานร่วมกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ PRIDE MONTH จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565 (SISAKET PRIDE 2022) ณ ถนนคนเดินศรีสะเกษ (Walking Steet – มารีหนองแคน)
กิจกรรมในงานนี้ ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การเต้นรำ การเดินแบบ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมต้านสุขภาวะ และสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งซาติ (สปสช.) เพื่อรณรงค์ความหลากหลายทางเพศ และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ทั้งเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอซไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้หญิงข้ามเพศ และการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อลดปัญหาความรุนแรง การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ ด้วยการขับเคลื่อนให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงผ่านการออกกฎหมายของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายเเละวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2