เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (มิติด้านความเป็นอยู่)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (มิติด้านความเป็นอยู่) ณ ห้องประชุม สำนักงานจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ อาทิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าหน่วยงาน One home รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนสัสดีจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
ที่ประชุมได้รายงานการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ ผลการตรวจสอบข้อมูล (Re X-ray) คัดกรองข้อมูลออกเป็น 1) ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 2) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion error) ที่มีสภาพปัญหายากจนในมิติต่าง ๆ และ 3) กลุ่มคนเปราะบาง
ซึ่งจากตรวจสอบข้อมูล ปี 2565 ของจังหวัดศรีสะเกษ มีครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ที่ผ่านการรับรองข้อมูลระดับจังหวัด จำนวน 16,757 ครัวเรือน จำแนกเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3,299 ครัวเรือน
โดยมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัด ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร จำนวน 481 ครัวเรือน จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้
-ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น มอบถุงยังชีพ 184 ครัวเรือน

  • ให้ความช่วยเหลือโดยการสร้าง/ซ่อมบ้าน 244 ครัวเรือน
    ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้มีมติให้ปรับเมนูช่วยเหลือให้สอดรับกับสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายยากจนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และเพิ่มเติมรายละเอียดของงบประมาณสนับสนุนแต่ละเมนูให้ง่ายและสะดวกต่อการทำงานของทีมตำบล เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ได้อย่างทั่วถึง
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2