ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้คณะฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าลายประจำจังหวัด แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565
– พิธีมอบเงิน และสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ฟ้าผ่า) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
– การประชุมและลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– การนำเสนอการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
– การหารือข้อราชการในประเด็นการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF
– การประชุมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ
– การติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ(หนองคณะ) วิถีชุมชนยั่งยืน
– พิธีเปิดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– พิธีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการพัฒนาการศึกษา “ปันน้ำใจสู่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต ในจังหวัดศรีสะเกษ” โดยสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย จำนวน 36 บริษัท
– การศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอปรางค์กู่ และอำเภอศรีรัตนะ ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : สมุนไพร
– การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
– โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านเย็น) ประจำปี 2565 และการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2