เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนเมืองกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนเมืองกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสำรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามการท่องเที่ยวและแผนเมืองกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพทางสังคม จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรค กับการพัฒนาสู่เมืองกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ
3. หาแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองกีฬาของ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการภายในจังหวัด จำนวน 60 หน่วยงาน รวม 150 คน กำหนดจัดอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 การอบรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ คณะวิทยากร และ ผู้เข้ารับการอบรม ร่วม พิธีเปิดและอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2