เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ที่ประชุมได้รายงานข้อสั่งการของคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เรื่องการเร่งรัดจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด หลักเกณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการการจำแนกประเภทที่ดิน และได้ร่วมกันพิจารณาตามประเด็น ดังนี้
• เห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวทาง การจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียดตามที่นำเสนอ
• เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงสร้างที่คณะทำงานและเลขานุการเสนอ ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มเติมหน่วยงานที่มีรับผิดชอบพื้นที่ที่ดินให้ครอบคลุม เช่น เขตชลประทาน เขตนิคมสร้างตนเอง พื้นที่เขตทหาร ฯลฯ พร้อมเน้นย้ำก่อนการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจสอบฯ ให้ประสานท้องที่/ท้องถิ่น สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หนังสือแจ้งเวียน เสียงตามสายวิทยุชุมชน ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
• พิจารณาทบทวนจำแนกประเภทที่ดิน “ป่าเขาบรรทัด หรือ ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา” จังหวัดศรีสะเกษ มติที่ประชุมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อุบลราชธานี และศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ ตรวจสอบและยืนยันพื้นที่ เพื่อทบทวนก่อนส่งรายงานพื้นที่ให้กรมพัฒนาที่ดินต่อไป
โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ อาทิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษพื้นที่ศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ นายอำเภอบึงบูรพ์ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง นายอำเภอภูสิงห์ นายอำเภอราษีไศล ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 2 นครราชสีมา ผู้แทนโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนนายอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2