เป็นประธานการประชุมคณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสามัคคี ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
โดยการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งนี้มีหัวหน้าและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการตามคำสั่ง อาทิ นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายเดชณรงค์ วนสันเทียะมหา นายนิโรธ ศรีมันตะ อาจารย์จากมหาวิทยลัยราชภัฏศรีสะเกษ, นางศลัญญา ขันทอง หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมจังหวัด, นายวิทยา วานิช ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น (ด้านระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม), ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา, ผู้แทนผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด, ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด, ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ, ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด, ผู้แทนผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ผู้แทนนายกเทศบาลมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังผลการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565 และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานวิจัย เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา แหล่งประวัติศาสตร์และศิลปกรรมจังหวัดศรีสะเกษสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากทุนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ดังนี้
1. รายงานผลการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์และศิลปกรรมจังหวัดศรีสะเกษ แผนงาน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นกลาง จำนวน 2 โครงการ คือ การศึกษาแนวทางออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และการศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณในจังหวัดศรีสะเกษ
2. เสนอกรอบการวิจัยด้านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “การยกระดับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำของจังหวัดศรีสะเกษ ตามกรอบ BCG สู่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์”
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นชอบดำเนินการตามแนวทางแผนงาน/โครงการที่นำเสนอ โดยให้คณะผู้ศึกษาดำเนินการศึกษา วิจัย และสรุปรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2