ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2565 ในชื่อผลงาน “หนองค้าพารวย ด้วยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” รับผิดชอบโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
​การประเมินรับรางวัลเลิศรัฐ เป็นกลไกหนึ่ง ในการกระตุ้นให้บุคลากรภาครัฐ พัฒนาภารกิจของหน่วยงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม เชื่อมโยง การสร้างนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
การตรวจประเมินฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2