เป็นประธานการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge -Based OTOP : KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge -Based OTOP : KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องพิกุลทอง ชั้น 2 โรงแรมพรหมพิมาน
พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ อาทิ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัด นางวาสิตา น้อยพรหม ประธานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายสุรพล ตั้งคณสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด นางอรพิน ภูนาสูง ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นางกุสุมาพร นาคนวม ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนามีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
สำหรับการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowled – Based OTOP : KBO) ของจังหวัดศรีสะเกษ ที่เข้าร่วมทั้งหมด 20 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน และกรรมการคัดเลือกฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณากลุ่มที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมที่โดดเด่น จำนวน 1 กลุ่ม
ซึ่งผลการคัดเลือก รางวัลชนะเลิศ “ผลิตภัณฑ์ผ้ายกดอก ของกลุ่มทอผ้าบ้านอะลาง อำเภออุทุมพรพิสัย” เป็นผลิตภัณฑ์เด่นและตัวแทนของจังหวัดศรีสะเกษ ในการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ที่ได้รับงบประมาณพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นระดับจังหวัด และร่วมจัดนิทรรศการประกวด KBO Contest ระดับประเทศในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ในวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2