ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองคณะ)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์แหล่งน้ำสาธารณะ (หนองคณะ) วิถีชุมชนยั่งยืน โครงการดังกล่าวเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการการกีฬา สุขภาพ การท่องเที่ยว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในพื้นที่
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรารมย์ คลังจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูน ผู้ปกครองท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจติดตาม ณ บริเวณหนองหนองคณะ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2