เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนลดความเหลื่อมล้ำอำเภออุทุมพรพิสัย (1 หมู่บ้าน 1 องค์กร ผ้าป่า 1 ต้น ปันสุขคลายทุกข์คนอุทุมพรฯ)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนลดความเหลื่อมล้ำอำเภออุทุมพรพิสัย (1 หมู่บ้าน 1 องค์กร ผ้าป่า 1 ต้น ปันสุขคลายทุกข์คนอุทุมพรฯ) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีรายได้น้อย มาตั้งแต่ปี 2563 มีครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2564 จำนวน 284 ครัวเรือน กอปรรัฐบาลมีนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการนี้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ นำโดย นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นางสาวธนพร ขจิตเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด นางกัญญ์พิดา เพียรกสิโภคิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสำราญ ไชยภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า จำนวน 88,484 บาท และภัตตาหารเพลร่วมกัน
นอกจากนี้ได้มอบประกาศเกียรติบัตรคณะกรรมการเครือข่ายโคกหนองนา อำเภออุทุมพรพิสัย จำนวน 13 ราย แก่ผู้ดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป รวมถึงช่วยเหลืองานพัฒนาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมกันปลูกต้นกาแฟเป็นที่ระลึก ณ โอกาสนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2