เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณฯ บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี คลังจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2