ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 2/2565 ในที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูลได้คัดเลือกให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำมูลครั้งที่ 2/2565 การประชุมดังกล่าวเพื่อทราบสถานการณ์และพิจารณาเรื่องสำคัญสรุปดังนี้
เพื่อทราบเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญใน 2565 – 2567 ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมูล โครงการศึกษาในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมูล มาตรการรับมือฤดูฝน แผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล การจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/แผนป้องกันและแก้ไขภาระน้ำท่วมลุ่มน้ำมูล โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดในคณะกรรมการลุ่มน้ำมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมทรัพยากรน้ำ กรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม องค์กรผู้ใช้น้ำภาคพาณิชยกรรม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 119 ปี สำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2