ประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรตามพระราชดำริ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 โรงเรียน โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ประกอบด้วย
1. สรุปข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 แห่ง
2. สรุปพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ ผ่านสื่อออนไลน์ ปี พ.ศ. 2564
3. การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
4. การติดตามการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆในโรงเรียน พร้อมมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
โดยมี รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ทสจ. ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2