พบปะหารือข้อราชการร่วมกับนางสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบัน RGL (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และคณะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พบปะหารือข้อราชการร่วมกับนางสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบัน RGL (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และคณะ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในประเด็นการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะสมอง EF การพัฒนาด้านตัวตน และพัฒนาการ 4 ด้าน แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย คือ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดกระบวนการพัฒนาพื้นที่ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทักษะแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง การสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2