ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวาระสำคัญดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงาน ทั้งในเรื่องการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
2. การเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานศูนย์สาขาฯ
3. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. ประจำปีงบประมาณ 2566
ในการนี้ ได้ร่วมมอบกล้าไม้แก่นักเรียนและประชาชนอีกด้วย
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมีนางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุม มีเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. ผอ.ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ผู้แทนสวนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2