เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร เรื่องแนวทางการบูรณาการบริหารงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดให้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “แนวทางการ บูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยผู้บังคับระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีฯ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการฯ ครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรขององค์กรส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง การบูรณาการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ในมิติเชิงพื้นที่ขององค์กรส่วนภูมิภาคและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นสร้างการความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์ฯ และแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการดูแลความปลอดภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างท่วงที ซึ่งเริ่มตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ สั่งการ เผชิญเหตุ ควบคุม ติดตาม บันทึก ตรวจสอบ และประมวลผล ซึ่งจัดการสัมมนาในรูปแบบการบรรยาย อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิทยากร ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด และประชาชนที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 500 คน ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2