เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 รอบที่ 2 (รอบตัดสิน)

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 รอบที่ 2 (รอบตัดสิน) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสุริยวรมัน ที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3
ที่ประชุมได้สรุปผลคะแนนการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ของจังหวัดศรีสะเกษที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง 3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และ 4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจะรายงานผลการคัดเลือกฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบและดำเนินการลำดับต่อไป เพื่อถวายงานเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ส่วนระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน จังหวัดดำเนินการจัดทำประกาศเกียรติบัตร และเสนอชื่อให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเข้ารับ “โล่ห์สิงห์ทอง” ต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2