เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและองค์กรผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัด
การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ เน้นการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่างกาย และจิตใจ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่มีผลิตภัณฑ์ดีเด่น ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่น และหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งหมด 35 รางวัล โดยได้รับการบูรณาการจัดกิจกรรมฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ และองค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ
โดยมีนางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายคมกริช คุณะดิลก นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุวรรณา สาคร ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ one home ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมต้อนรับและยินดีกับผู้ได้รับรางวัลฯ ในงานนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2