เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565 ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษในประเด็นวาระ “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย”
เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับกลไกในระดับพื้นที่ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอ คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษในประเด็นวาร “365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย” และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2