เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ อาทิ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบหมายให้นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ (ชั้น 1)
ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีผู้แจ้งประสงค์ขอรับการคัดเลือกฯ ดังนี้
• ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนางลำพวน พันธ์งาม โดยที่ทำการปกครองอำเภอโพธิศรีสุวรรณ, ครอบครัวนายบุญร่วม สีหะวงษ์ และครอบครัวนายจอน บุญอินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
• บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 2 คน ได้แก่ นางปิลันธนา โต๊ะสิงห์ อายุ 65 ปี โดยที่ทำการปกครองอำเภอโพธิศรีสุวรรณ และนายสุพิช แดงบุญเรือง อายุ 64 ปี โดยที่ทำการปกครองอำเภอศิลาลาด
โดยมติที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด จังหวัดละ 3 ครอบครัว และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัด จังหวัดละ 2 คน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และผลงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุนด้านพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งระดับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อรับมอบโล่ห์สดุดีในนามผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2