เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสร้างบ้านผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสร้างบ้านผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัด นางสาววิไล พูนชัย เสมียนตราจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนจ่าจังหวัด หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินที่ผ่านมา
• การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เป็นเงิน 4,626,024.30 บาท
• สรุปผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และยากจน “เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” 5 ครั้ง รวมอนุมัติซ่อม/สร้าง ทั้งหมด 100 หลังคาเรือน เป็นเงิน 4,550,287.22 บาท ดำเนินการแล้ว 89 หลังคาเรือน คงเหลือ 11 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้
สำหรับประเด็นพิจารณาให้ความช่วยเหลือสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” โดยเป็นงบประมาณจากโครงการเฮือนดี ๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบสร้าง/ซ่อมทั้งหมด 10 หลังคาเรือน (สร้าง 8 หลังคาเรือน และซ่อม 2 หลังคาเรือน) ตามสภาพความเป็นอยู่จริงของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ดำเนินการภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ความคุ้มค่าของงบประมาณ และสมประโยชน์ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้สามารถดำรงชีวิตพื้นฐานของมนุษย์ได้ต่อไปอย่างมั่นคง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2