ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2565 ดังนี้
1. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ในระบบ Thai Water Plan
4. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ (อ.ก.อ.) เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6. การบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2