เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมกับคณะกรรมการราชประชาสมาสัยฯ เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัด นางสาวสุทธิตา ชูเลิศ ประธานสภาเด็กและเยาชนจังหวัด นายวีรพล ทองเต็ม ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลียราชภัฎศรีสะเกษ ผู้แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2, 3 และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1
ที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การมอบทุนพระราชทาน หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกผู้รับทุนพระราชทาน การปฏิบัติงาน การจัดส่งเงินทุนพระราชทาน การติดตามการตอบรับทุนพระราชทาน และการยุติการให้ทุนพระราชทาน ตลอดจนแจ้งรายชื่อผู้รับทุนพระราชทานรายใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564 และที่ออกจากโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2563 รวมถึงแจ้งจำนวนและข้อมูลผู้รับทุนพระราชทาน ซึ่งมูลนิธิราชประชาสมาสัย โอนเงินทุนพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 24 ราย
สำหรับประเด็นพิจารณคัดเลือกผู้รับทุนพระราชทานใหม่โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ขอรับทุนที่เป็นเด็กนักเรียนกำพร้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากบิดามารดาป่วยตายด้วยโรคเอดส์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกผู้รับทุนพระราชทาน โดยคณะกรรมการราชประชาสมาสัยฯ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติทั้งหมด 5 ราย โดยจะรายงานผลการพิจารณาไปยังมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดสรรทุนพระราชทานต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2