เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรม “โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ”

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรม “โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เพื่อต่อยอดแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ได้รับการคัดเลือก และการพัฒนาออกเป็นกรมธรรม์ประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนในท้องถิ่นนั้น
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในท้องถิ่นให้เข้าถึงระบบประกันภัยโดยตรงกับความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าถึงระบบประกันภัย และสามารถนำระบบประกันภัยเข้ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมเสวนาประกอบด้วย ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียน GI ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 250คน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คปภ. นางสาวสุมาลี รัตนเรืองประทีป ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริม นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ. ภาค 5 (อุบลราชธานี) เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรชาวสาวทุเรียน GI ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ เข้าร่วมในการอบรมฯ ณ โรงแรมลักษ์ลดา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2