ร่วมต้อนรับนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวง

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวง อาทิ นายธรสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมเด็กและเยาวชน นายศราวุธ มูลโพธิ์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และนางสาวรุ่งนภา สีมะ เลขานุการปลัดกระทรวงในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพราน และโครงการฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพราน เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย และบูรณาการการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จุดเดียวและเป็นองค์รวม หรือการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ลดความซ้ำซ้อนด้านทรัพยากรในการบริหารจัดการการจัดสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
พร้อมนี้เปิดโครงการฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส” ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัด เพื่อให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ มีความรู้ และทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทัน ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ โดยดำเนินการ ทั้งหมด 3 รุ่น ๆ ละ 25 คน รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน งบประมาณ จำนวน 67,160 บาท สำหรับให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการได้
ในการนี้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ one home นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพราน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ร่วมให้การตอนรับ และสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพรานและการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2