ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ในประเด็นการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จากกรณีปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมธิการฯ ดังนี้ นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9, นายธเนศ อัครชิโนเรศ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9, นายวีรชัย กำลังงาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร และผู้แทนจากส่วนกลาง นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกอง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.), นายวสันต์ ยิ่งงามแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้างาน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ป่า ตามระเบียบพระราชบัญญัติ (พรบ.) มติรัฐมนตรี และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รักษาผลประโยชน์ของประเทศ และประชาชนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกฝ่าย โดยอาศัยการแปลพิสูจน์สิทธิ์หลักฐานตามภาพถ่ายทางอากาศ ตรวจสอบเปรียบเทียบการครอบครองการทำประโยชน์ตามช่วงปีพุทธศักราช และที่สำรวจเพิ่มเติม ฯลฯ ทั้งนี้จะรับเรื่องการร้องเรียนทั้ง 4 กรณี เข้าคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือที่เป็นไปตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง และความสมัครของผู้ร้องเรียน
นอกจากนี้มีตัวแทนภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ นำโดย นางอุไรวรรณ พิมทราย และนายทองสุก จันทสี เป็นแกนนำร้องเรียนกรณีปัญหาที่ดินทำกิน อำเภอกันทรลักษ์ ปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ขอความเป็นธรรมให้สามารถใช้พื้นที่ป่าไม้ทำกินได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนกลุ่มนี้ ซึ่งคณะกรรมมาธิการฯ จะรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวทั้งหมด เพื่อตรวจสอบข้อมูลระหว่างรัฐและประชาชนเป็นรายกรณี โดยอาจจะข้อเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา และหาทางออกร่วมกันให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและยุติเรื่องนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2