ประธานพิธีมอบบ้าน/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี”

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีมอบบ้าน/ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ (ไพรบึง) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 4 หลัง ซึ่งเป็นข้อมูลในบัญชี ศจพ.จังหวัดด้วย
1. นางสาวชุน ทันสมัย อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 119 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
สภาพปัญหา : ครอบครัวยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย(หลังค่อม) มีภาระเลี้ยงดูผู้พิการ 3 คนในครอบครัว และหลานป่วย1คน อาศัยอยู่ในบ้านมุงด้วยสังกะสีและไม้เก่า
ได้รับเงินสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 69,975 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน จำนวน 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 79,975 บาท พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. นายคำมี ดารุณ อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 57 บ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
สภาพปัญหา : ครอบครัวยากจน รายได้ไม่เพียงพอ เป็นผู้สูงอายุ ต้องดูแลหลานชายสภาพพิการทางสติปัญญา และบุตรสาวป่วยเป็นโรคไตเสื่อมระยะสุดท้าย ต้องการห้องปลอดเชื้อเพื่อฟอกไตทางหน้าท้อง
ได้รับเงินสนับสนุนจาก สภาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 30,600 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน จำนวน 3,300 บาท รวมทั้งสิ้น 33,900 บาท พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
3. นายอาคม มากมาย บ้านเลขที่ 29 บ้านหนองยวน หมู่ที่ 8 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
สภาพปัญหา : เป็นผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ครอบครัวยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในบ้าน อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียว สภาพทรุดโทรมและไม่มั่นคง หลังคารั่ว ผนังผุพัง
ได้รับเงินสนับสนุนจาก สภาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 65,810 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน จำนวน 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 71,810 บาท พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
4. นางสาววารุณี สุขเกษม อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 131 บ้านโพธิ์เก่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
สภาพปัญหา : เป็นแม่ดูแลบุตรสาวพิการทางสติปัญญา รายได้ไม่เพียงพอ อาศัยอยู่บ้านชั้นเดียว สภาพชำรุด หลังคารั่ว ผนังปูนและไม้สภาพผุพัง
ได้รับเงินสนับสนุนจาก สภาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 69,610 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน จำนวน 5,500 บาท รวมทั้งสิ้น 75,110 บาท พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานแขวงทางหลวงชนบท อำเภอวังหิน อำเภอพยุห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมาลัย อุกฤษณ์สิริ นางสุภาพร บุญพยัคฆ์ ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอวังหิน นายอำเภอพยุห์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1 สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นางอ้อ มะลิทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ (ไพรบึง) หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ พื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน และตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2