เป็นประธานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตลอดจนพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
วันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มโซนอำเภอที่ 1 ประกอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กันทรารมย์ พยุห์ น้ำเกลี้ยง และวังหิน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเหล็ก หมู่ 2 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการกิจกรรมคัดสรรฯ ทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย
– หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” : บ้านหนองเหล็ก หมู่ 2 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง : นายชัยทัด เคนสี อำเภอกันทรารมย์ และ นางวิลาวัณย์ แก้วคำอำเภอยางชุมน้อย
– กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน : กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนวลละออ หมู่ที่ 12 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
– ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
โดยได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของผู้ประกวดแต่ละประเภท และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของตำบลโพนข่าจากหน่วยงานและภาคีเครือข่ายพัฒนา ได้แก่ ชุมชนจิตอาสาดีเด่นบ้านกุดโง้งใต้ กลุ่มอาชีพเตาประหยัดพลังงานบ้านเจริญพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า สำนักงานสาธาณสุขอำเภอ “สาสุข ห่วงใย ใส่ใจ ไม่กิน ปลาดิบ” กลุ่มทอผ้าบ้านโพนข่า กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านนวลละออ โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) เป็นต้น
นอกจากนี้การคัดสรรฯ วันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นำโดย นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ พัฒนาการอำเภอเมืองศรีสะเกษ พัฒนาการอำเภอยางชุมน้อย พัฒนาการอำเภอน้ำเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอพยุห์ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอกันมรารมย์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลโพนข่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน กลุ่มองค์กร และประชาชนตำบลโดนข่า ร่วมต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลรับการคัดเลือกครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2