เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลำน้ำคูคลอง เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลำน้ำคูคลอง เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ
2. การดำเนินงานตามแนวทางขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ
3. สภาพทั่วไปของลำห้วยสำราญ/สภาพลำห้วยสำราญ (ช่วงผ่านตัวเมืองศรีสะเกษ) และแผนการดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ
4. การกำหนดแผนดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำโดยน้อมนำการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยการให้จิตอาสาภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. การกำหนดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของลำห้วยสำราญ (ช่วงผ่านตัวเมืองศรีสะเกษ)
โดยมี รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2