เป็นประธานการประชุมกำหนดรูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมกำหนดรูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
การประชุมเพื่อทราบและพิจารณา การดำเนินงานในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 อาทิ แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค แนวทางการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ฝ่ายทหาร) ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำเภอ ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2