เป็นประธานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มโซนอำเภอที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย อำเภอขุขันธ์ ปรางค์กู่ ห้วยทับทัน และไพรบึง
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตลอดจนพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) โดยมีกิจกรรมประกวดวันนี้ ทั้งหมด 4 ประเภท แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
▪️ ช่วงเช้า 09.30 น. รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานฯ และเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านโพนใหญ่ หมู่ 11 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการคัดเลือก 3 ประเภท ประกอบด้วย
• ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง : นายมนัส ธีระบุตร อำเภอห้วยทับทัน และนางสาวสำลี สาลางาม อำเภอปรางค์กู่
• กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน : กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองอารี อำเภอไพรบึง
• หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” : บ้านโพนใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลกันทรารมย์
และลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดดำเนินการของชุมชน อาทิฐานการเรียนรู้ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (รำแม่มด) ให้กำลังใจและมอบของครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์รายได้ร้านค้าประชารัฐบ้านโพนใหญ่ กลุ่มทอผ้าบ้านโพนใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนย็บผ้าบ้านโพนใหญ่ และแปลง โคกหนองนา พช. บ้านโพนใหญ่
▪️จากนั้นช่วงบ่าย 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ประเภท คือ
• ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนแข็งแรงจากภาคีเครือข่ายพัฒนาต่าง ๆ ของตำบล เช่น โรงเรียน เกษตรอำเภอ ศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
โดยมีคณะกรรมการฯ อาทิ นางสาววริศา โสภาคพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นำโดย นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เกษตรอำเภอขุขันธ์ พัฒนาการอำเภอขุขันธ์ พัฒนาการอำเถอไพรบึง พัฒนาการอำเภอห้วยทับทัน พัฒนาอำเภอปรางค์กู่ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กร และประชาชนในตำบลกันทรารมย์ ร่วมต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลรับการคัดเลือกครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2