เป็นประธานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มโซนอำเภอที่ 4 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองงูเหลือมกลาง หมู่ 11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตลอดจนพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)
กิจกรรมประกวดวันนี้ ทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย
– หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” : บ้านหนองงูเหลือมกลาง หมู่ที่ 11
– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง : นายอภิชาต สีกะชา อ.ศรีรัตนะ และนางศิริญา ศิลปศร อ.ขุนหาญ
– กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
– ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ตำบลหนองงูเหลือม
โดยมีคณะกรรมการฯ อาทิ พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นำโดย นายธนเดช พระอารักษ์ นายอำเภอเบญจลักษ์ ผู้นำชุมชม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลรับการคัดเลือกครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2