ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมมอบนโยบาย ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การจัดการสาธารณภัย โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนทั้งการติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนประชาชน การเตรียมการเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
2. การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
3. การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยต้องให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4. การบริการประชาชนตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. การบริหารจัดการขยะ ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลัก 3 ช (3Rs)
6. ด้านการบริหารสถานการณ์โควิด-19
การดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุม ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2