เฝ้ารับประทานเข็ม “พุ่มเพชร”

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิ ฯ แก่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิ ฯ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิ ฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนของมูลนิธิ ฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ ประจำจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และท้องถิ่นจังหวัด ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิ ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไปในอนาคต
จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำจังหวัด มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนไปเฝ้ารับประทานเข็ม “พุ่มเพชร” โดยมีนายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษร่วมเฝ้ารับประทานเข็ม พุ่มเพชร ดังกล่าวด้วย ณ ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2