พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ “แก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ “แก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2565 เนื่องจากได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆมาให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 28 คน จนสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
โดยมีว่าที่ ร.ท. สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนรองผอ.รมน.จว.ศก. (ฝ่ายทหาร) ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สาขากันทรลักษ์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2