ขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าข้าวและพริก

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าข้าวและพริก เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายศรีสะเกษเกษตรกรรมสร้างสรรค์ แปลงใหญ่ข้าว และบริษัทไร่ทอง ออแกนิกส์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานกับกลุ่มเกษตรกร และคณะกรรมการซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการดำเนินงานที่มีผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม มีการดำเนินงานที่เป็นระบบ ที่ประสบผลสำเร็จจากการรวมกลุ่มของสมาชิก โดยการพัฒนาต่อยอดส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ตลอดปี ส่งเสริมกระบวนการปลูกบนพื้นฐานระบบเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
มีการวางระบบการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างลงตัว สร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายและกลุ่มการตลาด สร้างคุณภาพและการเชื่อถือ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีสมาชิกที่ติดต่อโดยตรงเป็นคนในพื้นที่ และเครือข่าย เช่น จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี สุรินทร์ และจังหวัดอำนาจเจริญ ส่งผลให้ในแต่ละปีจะมีข้าวอินทรีย์ป้อนตลาดประมาณ 4,500 ตัน ส่วนใหญ่ส่งขายยังต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อังกฤษ และเยอรมนี กว่า 90% ส่วนตลาดในไทย จะส่งขายตามโรงแรม ร้านอาหาร ขนาดใหญ่ ปัจจุบัน ‘ไร่ทอง ออร์แกนิกส์ ฟาร์ม’ จำหน่ายข้าวอินทรีย์หลากหลายประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง และข้าวกล้องงอก ซึ่งไม่เพียงแต่สนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวเท่านั้น ยังอบรมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชแซม ในท้องนา เพิ่มรายได้ และช่วยบำรุงดินควบคู่กันไปได้ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกฤดูทำนา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวด้วย เตรียมวางตลาดเร็วๆ นี้ ได้แก่ อาหารเด็กจากข้าวอินทรีย์ เส้นพาสต้าจากข้าว ภายใต้แบรนด์ Kieren’s (คีริณส์)
จากนั้น เยี่ยมชมกระบวนการขั้นตอนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจ ที่มีการเริ่มกระบวนการตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การบริหารจัดเชิงพื้นที่ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อลดกำลังคน และลดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องของตลาดและผู้บริโภค
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.บรรจบ ไชยสาร ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจร่วมในกิจกรรม ณ บริษัท ไร่ทอง ออแกนิกส์ ฟาร์ม จำกัด บ้านหางว่าว ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2