เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 18 ราย
จากนั้น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงาน ความก้าวหน้าตลอดจนปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. การเตรียมการติดตามกาาขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ของนายจรัลธาดา กรรณสูต และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ (สำนักงาน กปร.)
3. การดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอภูสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 (สำนักงาน กปร.) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัด และคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2