เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 241 และ 237 จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 241 นางดำ พงษ์สุระ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 10 บ้านชาดโพธิ์น้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่
สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมไม่มั่นคงแข็งแรง ผนังกั้นด้วยสังกะสี สร้างบริเวณพื้นที่ต่ำ เวลาฝนตกจะมีน้ำท่วมขังไหลเข้าบ้าน ภายในไม่ได้เทพื้น นอนบนแคร่ไม้ ห้องน้ำเป็นเพิงมุงด้วยสังกะสี ไม่ถูกสุขลักษณะ ชีวิตความเป็นอยู่ลำบากยากจน ไม่ได้ประกอบอาชีพ รับเงินจากเบี้ยผู้สูงอายุ
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 237 นางสาวบุตร มานุสนธ์ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 54 บ้านชาดโพธิ์น้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่
สภาพปัญหา : ที่อยู่อาศัยเดิมมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ก่อสร้างมานานมีเพียงหลังคา ฝาบ้านมุงด้วยสังกะสีเพียงด้านเดียว ทำให้ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนสาด อยู่ด้วยความยากลำบาก ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ได้รับเงินสนับสนุนจาก กองทุน 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร นายธงชัย ทวีสุขสิริ หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานแขวงทางหลวงชนบท อำเภอปรางค์กู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ดร.วิลดา อินฉัตร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด นายอำเภอปรางค์กู่ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แรงงานจังหวัด คลังจังหวัด ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปรางค์กู่ ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านชาดโพธิ์น้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2