ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอขุดรอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินครั้งที่ 3/2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอขุดรอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการขอขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน จำนวน 6 โครงการ
โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองจันทร์ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีภูมิลำดวน ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2