ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “ครุน้อย” ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “ครุน้อย” ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรับรองคำขอสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าครุน้อยบ้านสะอาง
ศรีสะเกษ
1. คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ประกาศโฆษณาคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ
3. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ
4. แผนการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ
การจัดประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2