เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าข้าวและพริก ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าข้าวและพริก ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตาม ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัด โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การรายงานสถานการณ์การผลิตข้าวจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564
– ปีการผลิตปี 2564/65 จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ทั้งสิ้นจำนวน 3,010,905 ไร่ เกษตรกร 236,411 ครัวเรือน (ผลผลิตเฉลี่ย 414.56 กิโลกรัม/ไร่) ผลผลิตรวม 1,188,467 ตัน โดยเป็นพื้นที่นาในเขตชลประทาน จำนวน 220,279 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ข้าว GI ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้จำนวน 287,000 ไร่ (อ.ราษีไศล/ศิลาลาด)
2. พื้นที่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์ของจังหวัดศรีสะเกษ
– จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ 22 อำเภอ เกษตรกร 22,765 ราย พื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น 157,974 ไร่
3. พื้นที่ปลูกพริกของจังหวัดศรีสะเกษ
– ในปีการผลิต 2563/64 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกพริกทั้งสิ้น จำนวน 160,943 ไร่ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกพริก จำนวน 10,210 ไร่ มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 6.34 ของพื้นที่ปลูกพริกทั้งประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูก 3 อำเภอ ได้แก่ กันทรารมย์ ยางชุมน้อย และอุทุมพรพิสัย
4. การกำหนดลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าข้าว และพริก ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ดังนี้
(1) เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่แปลงใหญ่ข้าวบ้านหางว่าว (ไร่ทองออร์แกนิกส์ฟาร์ม) ตำบลทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
(2) เวลา 15.30 น. ลงพื้นที่แปลงใหญ่พริกบ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ข้าว และพริก คณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าข้าวและพริก และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2