เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ และภาคเอกชน มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การรายงานภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ เดือน เมษายน 2565
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดศรีสะเกษ (GPP)
3. โครงการทุเรียนภูเขาไฟขึ้นห้างและตรวจสอบย้อนหลังกลับด้วยเทคโนโลยี QR Code
4. สรุปผลด้านเศรษฐกิจการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
5. การติดตามโครงการที่นำเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจรครั้งที่ 5/2561
6. แนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสำราญและเส้นทางคมนาคม
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระประปาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย
โดยมี ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ คลังจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด สถิติจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด YEC Sisaket องค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2